logo

O Fabrici metalnih proizvoda

Istorijat FMP-a

FMP DOO je pravni sledbenik društvenog preduzeća Proleter koje je nastalo 3. septembra 1946. godine objedinjavanjem nekoliko malih preduzeća. Proizvodni program ovog preduzeća od svog nastanka pa do danas stalno se menjao i usaglašavao pretežno se oslanjajući na metalnu ambalažu.

U početku od prostih preserskih proizvoda za široku potrošnju, pribora za jelo, čuturica, preko štednjaka preneo se na proizvode savremene metalne ambalaže za prehrambenu i hemijsku industriju, koje se proizvode od belog lima na mašinama visokih tehnologija. Sadašnja delatnost FMP DOO je proizvodnja metalne ambalaže od belog lima za prehrambenu i hemijsku industriju uz proizvodnju alata za prosecanje i oblikovanje limova i alata za zatvaranje limenki.

Organizacija

Strukturu organizacije FMP DOO čine: Skupština, Upravni odbor, Generalni direktor, Izvršni odbor i sekretar. Uprvni odbor formira komisije za imenovnaje i naknade. Delokrug i odgovornost organa Društva bliže je određen Statutom FMP DOO, kao i osnivačkim aktom.

Upravni odbor FMP DOO ima pet članova koje imenuje i razrešava Skupština. Upravnim odborom predsedava predsednik Upravnog odbora koga biraju i razrešavaju članovi Upravnog odbora. Upravni odbor obavlja poslove iz svog delokruga rada na sednicama koje saziva predsednik. Poslovnikom o radu Upravnog odbora FMP DOO uređena je organizacija, način rada i odlučivanja Upravnog odbora i sprovođenje upravljačkih funkcija u FMP DOO-u. Upravljanje FMP DOO vrši se kroz usvajanje godišnjih i mesečnih planova i kroz razmatranje njihove realizacije. Upravni odbor utvrđuje i donosi strategiju i poslovnu politiku FMP DOO.

Generalni direktor organizuje i rukovodi poslovanjem sprovodeći utvrđenu strategiju i poslovnu politiku FMP DOO. Generalni direktor saziva sednice Izvršnog odbora i predsedava njima. Izvršni odbor FMP DOO čine izvršni direktori i/ili glavni menadžeri – tim lideri. Izvršni odbor odlučuje o svim pitanjima vezanim za vođenje poslovanja FMP DOO i o tome stalno i potpuno informiše Upravni odbor. FMP DOO u pravnom prometu zastupa Generalni direktor, bez ograničenja.

Sekretar FMP DOO vodi knjige akcionara, priprema sednice Skupštine, Upravnog odbora i Izvršnog odbora i vodi zapisnike sa tih sednica. Organizuje rad i prati izvršavanje sprovodjenje odluka Skupštine i Upravnog odbora.

Odgovornost organa upravljanja i organa rukovođenja regulisana je Statutom preduzeća. Generalni direktor ima ovlašćenja u skladu sa zakonom, a za svoj rad neposredno je odgovoran Upravnom odboru. Glavni menadžeri su odgovorna lica za oblast koju stručno pokrivaju, a za realizaciju operativnih mesečnih planova odgovaraju Generalnom direktoru i Upravnom odboru.

Povratak na prethodnu stranu

Copyright © 2007            FMP www.fmp.co.yu